Ingrid de Pagter - Gemeente Lochem

Gemeente Lochem

NB: Dit blog is overgenomen van de oude website van Ondernemers in Bedrijf

De drempel laag en de lijntjes kort - Lochemse wethouder Ingrid de
Pagter zoekt lokale ondernemers op

Het gaat goed met de economie; bedrijvigheid en investeringen nemen toe. En dat merken ze
ook in Lochem. Wethouder Ingrid de Pagter (portefeuille Economie, Werk en Inkomen &
Mobiliteit) is optimistisch over de economische ontwikkelingen in de gemeente. “Er is veel
belangstelling van bedrijven om zich hier te vestigen en de verkoop van bedrijfskavels gaat
als een trein. En op het nog te ontwikkelen kantorenpark Stijgoort zijn al een groot aantal
opties.”


Meer ruimte
Er is veel vraag naar bedrijfsruimte, sommige ondernemers geven aan dat er niet genoeg
ruimte is. “We lopen tegen onze grenzen aan”, onderkent de wethouder. Om die reden zet de
gemeente vaart achter het ontwikkelen van Diekink. “De ontwikkeling hiervan maakt
onderdeel uit van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB). De ontwikkeling van
Diekink is als een ‘special’ opgenomen in het RPB, wat betekent dat Diekink onder bepaalde
voorwaarden ontwikkeld kan gaan worden. De regio onderkent de nut en noodzaak van de
snelle ontwikkeling en heeft inmiddels akkoord gegeven. Als de provincie akkoord is,
ontstaat er weer ruimte in Lochem voor nieuwe bedrijven, maar ook voor bestaande bedrijven
die willen uitbreiden.”


Ambtelijke molens
‘Ambtelijke molens malen langzaam’ – iets wat veel ondernemers wel eens verzucht hebben.
Ondernemers willen kansen grijpen, plannen uitvoeren – ondernemen! Wet- en regelgeving
wordt dan vaak als last ervaren. Het lijkt of de (lokale) overheid vooral drempels opwerpt in
plaats van mogelijkheden te bieden. Ingrid de Pagter herkent dat gevoel van lokale
ondernemers. “Voordat ik hier vorig jaar april wethouder werd had ik tien jaar een eigen
bedrijf. Door die ervaring ben ik ook gericht op nieuwe mogelijkheden en ik wil kansen dan
ook liefst zo snel mogelijk verzilveren. Binnen de overheid ben je gebonden aan wet- en
regelgeving en procedures. Het kan niet altijd zo snel als je zou willen. Tegelijkertijd mag de
burger er vanuit gaan dat de overheid transparant en betrouwbaar handelt.” Binnen de kaders
van de wet- en regelgeving zoekt de Lochemse wethouder naar mogelijkheden om het
ondernemers gemakkelijker te maken om te ondernemen binnen de gemeente.

“Het werkt van twee kanten”, vindt De Pagter. “Er zijn wetten en regels waaraan ondernemers
zich moeten houden, denk bijvoorbeeld aan milieuwetgeving. Voor ondernemers betekent dat
dat ze formulieren moeten invullen. Er treedt dan vertraging op als zij formulieren niet of niet
volledig invullen. Van onze kant willen we een snelle, betrouwbare en laagdrempelige
dienstverlening voor de ondernemer en daar hebben we in het afgelopen jaar veel energie in
gestoken.”


Werk en inkomen
Ingrid de Pagter is blij met haar functie als wethouder, waarbij werk en inkomen deel
uitmaken van haar portefeuille. “Door de vele bedrijfsbezoeken hoor je wat er leeft en speelt
binnen de bedrijven. Een van de problemen waar we nu mee te maken hebben is het tekort
aan personeel in de verschillende bedrijfstakken. Tegelijkertijd constateerden we dat er nog
een behoorlijk aantal inwoners in de bijstand zitten. Om die reden zijn we als gemeente zelf
gestart met het organiseren van werkmarkten in samenwerking met Het Plein.
Laagdrempelig, in het gemeentehuis. Zo’n honderd werkzoekenden hebben daar potentiële
werkgevers ontmoet. Daarnaast zijn we half januari een project gestart waarbij de
doelstelling is om ten minste zestig mensen vanuit de bijstand naar werk te helpen.”


Tapasbijeenkomsten
De wethouder zoekt de samenwerking met de ondernemers in de regio. “Ik vind het belangrijk
dat de wisselwerking tussen de gemeente en ondernemers soepel verloopt, dat we elkaar
weten te vinden. We organiseren bijvoorbeeld tapasbijeenkomsten waarbij ondernemers en
gemeente elkaar ontmoeten. Dat zijn laagdrempelige bijeenkomsten, aan het eind van de
middag. Voor mij heel zinvol, want je hoort wat er speelt, waar ondernemers tegenaan lopen
en wat ze belangrijk vinden. En voor ondernemers verlaagt het de drempel richting de
gemeente.”
Een van de onderwerpen tijdens die tapasbijeenkomsten was het plan van de gemeente om
een centrum voor jonge ondernemers op te zetten. “Daar zitten we niet op te wachten”, was
de reactie van veel aanwezigen. “Ik vroeg waar dan wel behoefte aan is. Het blijkt dat er
behoefte is aan mogelijkheden voor starters en ervaren zzp’ers om elkaar te ontmoeten en
waar ze ervaringen kunnen delen, van elkaar kunnen leren maar ook diensten uit kunnen
wisselen. Dus dat is wat we nu onderzoeken – het oorspronkelijke plan passen we aan om te
kunnen voldoen aan waar ondernemers zelf behoefte aan hebben.”

De Pagter wil niet alleen weten waar ondernemers behoefte aan hebben, maar ook wat zij
vinden van het ondernemersklimaat in de gemeente. “We willen een MKB-vriendelijke
gemeente zijn. Daarom vragen we Lochemse ondernemers hierover een enquête in te vullen.
Hoe doen we het nu en wat kan er beter?”


Netwerken
Netwerken is van groot belang voor een wethouder die wil weten wat er speelt en wat de
gemeente beter kan doen. Het lidmaatschap van Ondernemers in Bedrijf is belangrijk voor De
Pagter. “Als het even kan, ga ik naar de events. Het zijn ideale mogelijkheden om
ondernemers te leren kennen, zodat ze mij ook gemakkelijker weten te vinden. De lijntjes
moeten kort zijn.”


Wethouder
Gemeente Lochem

Website
Interview met een lid